Stemming Eerste Kamer heeft niet plaatsgevonden! Uitstel wet.

images

Uitstel

Staatssecretaris Wiebes heeft de Eerste Kamer laten weten dat de stemming over Wet uitfasering pensioen in eigen beheer en overige fiscale pensioenmaatregelen (Kamerstukken 34 555) uit te stellen. De Eerste Kamer heeft hier gehoor aan gegeven.

De reden voor dit verzoek is de volgende. Gisteravond heeft De Financiële Telegraaf (DFT) een artikel gepubliceerd met als titel “Pensioenstrop dreigt voor Wiebes bij wetsvoorstel dga’s”. Volgens dit artikel mogen dga’s bij de omzetting de (toekomstige) indexatie van de opgebouwde pensioenaanspraken op het moment van afkoop of omzetting ten laste van de fiscale winst te brengen. Dat betekent veel minder belasting betalen. Met het oog op een ordentelijke besluitvorming in de Eerste Kamer zal Wiebes nader onderzoek plaats laten vinden. Zodra er duidelijkheid is zal hij de Eerste Kamer informeren. Dit leidt mogelijk tot aanvullende maatregelen en ook een wijziging van de datum van inwerkingtreding.

Onduidelijkheid: indexatie pensioen in eigen beheer

In de memorie van antwoord van de Eerste Kamer van 2 december 2016 schrijft Wiebes naar aanleiding van een vraag van de Nederlandse orde van belastingadviseurs (de NOB) “de indexatielasten kunnen ook ten laste van het fiscale resultaat worden gebracht ingeval de in eigen beheer verzekerde pensioenaanspraken met toepassing van het voorgestelde artikel 38n van de Wet LB 1964 worden afgekocht of omgezet in een oudedagsverplichting. Op het moment van afkoop of omzetting worden de indexatielasten voor die pensioenaanspraken daadwerkelijk gerealiseerd.”

Wij hebben de indruk dat deze opmerking van Wiebes in de memorie van antwoord een andere werkingssfeer voor ogen had. Het DFT artikel lijkt de context van deze opmerking veel breder uit te leggen. Maar hoe dan ook bedoeld, het artikel in de DFT heeft er (mede) toe geleid dat Wiebes zich ongemakkelijk voelt en de opmerkelijke stap neemt om op het laatste moment, vlak voor de stemming in de Eerste Kamer, een brief te sturen met het advies de stemming over het wetsvoorstel uit te stellen.

Wiebes struikelt alsnog…….niet over de partner…..over indexatie van pensioen

descent-917447__180

uitstel struikel

Eerder dachten wij nog dat (het wetsvoorstel van) Wiebes mogelijk zou struikelen over de positie, instemming en compensatie van de partner (zie onze blog van 2 december 2016). De wet schrijft voor dat de partner wordt gecompenseerd voor het verlies van het recht op pensioen. In antwoord op de vraag welke compen
satie passend is doet de staatssecretaris geen expliciete uitspraak. Dat kan ook niet omdat iedere DGA zich in een andere situatie bevindt.
Maar in de aanloop naar de behandeling van het wetsvoorstel in de Eerste Kamer heeft de staatssecretaris hier wel wat meer duidelijkheid over gegeven. Duidelijk is geworden dat een compensatie niet hoeft te leiden tot direct “afrekenen”. Het maken van afspraken over de compensatie als de DGA komt te overlijden of er in de toekomst besloten wordt tot een scheiding volstaat (voorwaardelijke compensatie).

Nu struikelt Wiebes alsnog over de indexatiebepaling!

Hoe verder?

Wiebes kondigt aan dat zodra er duidelijkheid is over de materie hij de Kamer zal informeren. De staatssecretaris bereidt een zogenaamde novelle voor waarin eventueel flankerende maatregelen worden opnemen en ook een wijziging van de datum van inwerkingtreding wordt voorgesteld. In die novelle zal dan terugwerkende kracht worden voorzien voor de overige pensioenmaatregelen die in het wetsvoorstel zijn opgenomen. Senator Brinkman heeft vandaag in de Eerste Kamer de mogelijkheid gevraagd om het wetsvoorstel in de Kamer in een derde termijn te bespreken. Ook dat kost tijd. Daarbij in aanmerking nemende dat belastingmaatregelen nog nooit met terugwerkende kracht zijn genomen,  betekent dit in onze ogen een uitstel van minimaal 3 tot 6 maanden. Een behoorlijke domper voor de DGA.