Positie partner

Door afkoop of omzetting vervalt (een deel van) de pensioenvoorziening voor de partner. De partner en eventuele ex-partner(s) zal (zullen) dan ook allemaal instemming moeten verlenen voor de keuze voor afkoop of omzetten.

Bij afkoop vervalt volledig de pensioenbestemming van de voorziening, dus ook voor de partner.

emotional-50309_960_720Bij omzetting kan op of voor de pensioendatum het spaarpotje (ODV) gebruikt worden voor een geleidelijke uitkering of voor lijfrente met overlijdensclausule.

Zowel bij afkoop als bij omzetting moet rekening worden gehouden met de gevolgen voor de partner als de DGA komt te overlijden. Bij echtscheiding heeft de partner geen recht meer op een deel van het pensioen en is de situatie van de partner afhankelijk van de afspraken die partners hebben gemaakt.

De positie van de partner verandert wezenlijk bij afkoop of omzetting. Het is van belang dat er goede afspraken worden gemaakt en indien van toepassing een passende compensatie wordt overeengekomen.

Overlijden DGA

Onder de huidige wetgeving heeft de partner recht op een partnerpensioen voor zover dit geregeld is in de pensioenbrief. Bij overlijden komt dit partnerpensioen tot uitkering (ten laste van de BV).

Kiest de DGA onder de nieuwe wetgeving voor het omzetten van het pensioen in eigen beheer in een oudedagsverplichting (ODV, optie 2) dan heeft de partner bij overlijden de beschikking over het (resterende bedrag) in de ODV. Wanneer De DGA nog niet met pensioen was kan de ODV door de partner voor een jaarlijkse uitkering worden aangewend vanuit de BV gedurende 20 jaar. Overlijdt de DGA nadat hij met pensioen is dan ontvangt de partner over de resterende periode een uitkering. Bijvoorbeeld gedurende 10 jaar als de DGA 10 jaar na pensionering overlijdt.

Bij afkoop van het pensioen in eigen beheer is er geen voorziening voor de partner meer getroffen in de BV. Indien de DGA samen met zijn partner besluit tot afkoop van pensioen in eigen beheer is het raadzaam na te denken over de noodzaak van bijvoorbeeld een overlijdensrisicoverzekering bij overlijden. Dit zal mede afhankelijk zijn van de overige beschikbare middelen van de partner bij overlijden. Te denken valt aan de eigen woning, vermogen uit de BV of andere inkomsten.

Echtscheiding

De wet verevening pensioen bij echtscheiding is onder de huidige wetgeving ook van toepassing op de DGA. Dit houdt in dat de partner bij echtscheiding recht heeft op de helft van het tijdens het huwelijk opgebouwde ouderdomspensioen. Ook wordt het partnerpensioen dat opgebouwd is tot aan het einde van het huwelijk aan de ex-partner uitgekeerd bij overlijden van de DGA. Ex-echtgenoten kunnen in het echtscheidingsconvenant hierover andere afspraken maken of geheel afzien van verevening.

Besluit de DGA onder de nieuwe wetgeving het pensioen in eigen beheer om te zetten in een oudedagsverplichting (ODV) dan is de toestemming van de partner vereist en dient ook te worden gemeld of er afspraken zijn gemaakt in geval van echtscheiding. De toestemming en de afspraken moeten binnen een maand worden kenbaar gemaakt aan de Belastingdienst. Hiervoor komen formulieren beschikbaar.

Bij afkoop is na echtscheiding niets geregeld. De partner dient bij afkoop eveneens toestemming te geven; eventuele afspraken en compensatie kunnen worden vastgelegd in een aanpassing van de huwelijkse voorwaarden.

Ex-partners

Heeft de DGA op 1 januari 2017 al een (of meerdere) ex-partner(s) die vanuit het huidige pensioen in eigen beheer recht hebben op een deel van het ouderdomspensioen en/of een partnerpensioen bij overlijden van de DGA dan dienen alle ex-partners mee te tekenen in het geval van afkoop of omzetting.

Er moeten aanvullende afspraken worden gemaakt want het recht vanuit het pensioen in eigen beheer komt na afkoop of omzetting te vervallen.